Pages

ANALIZA DOLAZAKA NAUTIČARA U NACIONALNI PARK KORNATI
ANALIZA DOLAZAKA NAUTIČARA U NACIONALNI PARK KORNATI
Martina Kulaš
Tema ovog završnog rada je analiza dolazaka nautičara u Nacionalni park Kornati. Svrha rada je definirati i objasniti pojmove kao što su: nautički promet i nautički turizam te se pobliže upoznati s dolaskom nautičara u Republiku Hrvatsku, s naglaskom na dolazak u Nacionalni park Kornati. Nautički turizam je jedan od najperspektivnijih oblika turizma zahvaljujući geografskom položaju, atraktivnosti i razvedenosti hrvatske jadranske obale. Odrednice na kojima se zasniva ovaj oblik...
ANALIZA EKSTREMNE OKOLINE - PODUZEĆE HOTEL "ART"
ANALIZA EKSTREMNE OKOLINE - PODUZEĆE HOTEL "ART"
Dorotea Brkić
Okolina je višeznaĉni izraz koji oznaĉava sveukupnost pojava i ĉimbenika koji okruţuju neki sustav ili organizam, a koji izravno ili neizravno utjeĉu na njegovo djelovanje, njegovo ponašanje i njegov razvoj. Eksterna ili vanjska okolina obuhvaća one dimenzije ili dijelove okoline koji indirektno utjeĉu na poduzeće. Eksterna okolina dijeli se na dva segmenta, a to su: opća ili socijalna okolina te poslovna okolina ili okolina zadatka.Za razliku od opće okoline koja je „daleko“...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  NA PRIMJERU PODUZEĆA CROMARIS D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA CROMARIS D.D.
Roko Stojanov
Predmet ovog završnog rada je analiza temeljnih financijskih izvještaja pomoću horizontalne, vertikalne i analize financijskih pokazatelja. Kroz praktičan primjer na poduzeću Cromaris d.d. za izračun se koriste temeljni financijski izvještaji koji su zakonski propisani u skladu sa standardima financijskog izvještavanja. Sve analize u ovom radu su prvotno teorijski obrađene i klasificirane u više skupina, a potom izračunate i interpretirane na primjeru informacija iz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA KOKA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA KOKA D.D.
Slavko Sito
Financijski izvještaji vrlo su važan segment svakog društva jer je njihova svrha pružanje korisnih informacija vanjskim dionicima društva. Financijski izvještaji upotpunjuju svrhu financijskog računovodstva, pružajući informacije koje utječu na donošenje poslovnih odluka. Razumijevanje financijskih izvještaja prvi je važan korak kako bi investitori, kreditori i ostale interesne skupine dobile informacije o prihodima društva, profitabilnosti, upravljanju imovinom, financijskoj...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA
Mate Banovac
Analiza financijskih izvještaja sastoji se od primjene analitičkih pravila i tehnika kako bi se kroz njihova mjerenja mogle donositi pravodobne i korisne odluke za poduzeće. Korisnici financijskih izvještaja mogu biti država, investitori, kreditori, zaposlenici itd. Poduzeće Hoteli Makarska d.d. osnovano je 1952. godine sa sjedištem u gradu Makarskoj, a osnovne djelatnosti s kojima se poduzeće bavi su pružanje usluga smještaja, hrane i pića. Poduzeće nema problema sa...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU CROATIA OSIGURANJE
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU CROATIA OSIGURANJE
Mate Kulaš
Predmet ovog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja Croatia osiguranja. Croatia osiguranje d.d. je osiguravajuće društvo iz Zagreba koje je najveće i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Osnovano je 1884. godine u Zagrebu kao Croatia osiguravajuća zadruga.Svojim se financijskim i imovinskim potencijalom nametnula kao gospodarski čimbenik vrijedan poštovanja. Croatia je tijekom svojih 130 godina djelovanja neprekidno bila u službi razvoja nacionalnog...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA  ILIRIJA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA ILIRIJA D.D.
Kristina Pavić
Predmet ovog završnog rada je analiza temeljnih financijskih izvještaja poduzeća Ilirija d.d. na temelju koje će se ocijeniti uspješnost poslovanja istoga. Financijski izvještaji su izvještaji o financijskom stanju i prometu nekog poduzeća. Temeljna financijska izvješća u Hrvatskoj prema Zakonu o računovodstvu su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima te bilješke uz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KRAŠ D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KRAŠ D.D.
Petra Grcić
Financijski izvještaji su poslovni dokumenti kojima poduzeće daje informacije osobama i organizacijama izvan poduzeća i korisnicima unutar poduzeća. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice, te bilješke uz financijske izvještaje. Analiza financijskih izvještaja je proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u ...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA OPTIMA TELEKOM D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA OPTIMA TELEKOM D.D.
Helena Vrljičak
Financijski izvještaji pružaju detaljne informacije o imovini i obvezama poduzeća, kapitalu i rezervama, o strukturi prihoda i rashoda, novčanim priljevima i odljevima te o promjenama u vlasničkoj strukturi. Analiza financijskih izvještaja dio je poslovne analize koja se provodi sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage položaja poduzeća na tržištu. Postupak analize sastoji se od primjene analitičkih pravila i tehnika na financijske izvještaje u namjeri da se kroz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA SOLARIS D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA SOLARIS D.D.
Tihomir Ercegovac
Financijski izvještaji su poslovni dokumenti kojima poduzeće daje informacije osobama i organizacijama izvan poduzeća i korisnicima unutar poduzeća. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice, te bilješke uz financijske izvještaje. Analiza financijskih izvještaja je proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA SIEMENS HRVATSKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA SIEMENS HRVATSKA
Sara Mravak
Tema završnog rada je analiza financijskih izvještaja poduzeća Siemens Hrvatska, u radu se u samom početku govori o poduzeću Siemens, o njegovom osnivanju, upravljačkoj i vlasničkoj strukturi te o zaposlenicima i proizvodnom asortimanu. Nadalje, u sljedećim poglavljima rada više se bazira na samo poslovanje Siemensa, na bilancu, račun dobiti i gubitka te novčane tijekove. Potom se za svaku stavku posebno rade horizontalna i vertikalna analiza te se dobiveni podatci komentiraju i...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA TURISTHOTEL D.D. ZADAR
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA TURISTHOTEL D.D. ZADAR
Bruno Škugor
Analiza financijskih izvještaja važan je dio poslovanja koji se koristi u cilju dobivanja informacija relevantnih za upravljanje. Korisnici analize financijskih izvještaja su u pravilu menadžment, zaposlenici, investitori, kreditori i dr. Poduzeće Turisthotel d.d., osnovano 1959. godine sa sjedištem u Zadru, obavlja djelatnosti pružanja turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja, kao i usluga cateringa. Turističko naselje (Holiday Resort) „Zaton“, u kojemu poduzeće...

Pages