Pages

ANALIZA OGLAŠAVANJA NA TEMELJU CILJEVA OGLAŠAVANJA - PRIMJER TRGOVAČKIH LANACA U ŠIBENIKU (KONZUM I PLODINE)
ANALIZA OGLAŠAVANJA NA TEMELJU CILJEVA OGLAŠAVANJA - PRIMJER TRGOVAČKIH LANACA U ŠIBENIKU (KONZUM I PLODINE)
Marija Turčinov
U radu je napravljena analiza oglašavanja na temelju ciljeva oglašavanja (informiranja, uvjeravanja i podsjećanja). Oglašavanje kao jedan od elemenata marketinške komunikacije zaokuplja pažnju uže i šire javnosti. Analiza oglašavanja može se obaviti sa različitih aspekata, te se u ovom radu oglašavanje analizira temeljem analize ciljeva oglašavanja akcijskih kataloga trgovačkih lanaca Konzum i Plodine. Temeljem navedene analize utvrđeno je da, osim što katalog Plodina ima...
ANALIZA PONAŠANJA POTROŠAČA PRI KUPOVINI OBUĆE
ANALIZA PONAŠANJA POTROŠAČA PRI KUPOVINI OBUĆE
Ivona Ivančević
Ponašanje potrošača kompleksan je proces koji između ostaloga predstavlja proces pribavljanja i konzumiranja proizvoda, usluga te ideja od potrošačke jedinice. U radu se na temelju relevantne literature o ponašanju potrošača te načinima istraživanja njihova ponašanja analizira ponašanje potrošača pri kupovini obuće. Temeljem procesa promatranja ponašanja potrošača pri kupovini obuće napravljena je analiza njihova ponašanja. Rezultati provedene analize objašnjeni su u...
ANALIZA POREZNIH OBLIKA S ASPEKTA FINANCIJSKE AUTONOMIJE I FINANCIJSKOG SUVERENITETA
ANALIZA POREZNIH OBLIKA S ASPEKTA FINANCIJSKE AUTONOMIJE I FINANCIJSKOG SUVERENITETA
Karla Slipčević
U radu je obrađena problematika vezana za porezni sustav Republike Hrvatske. Iako se porezi dijele na razne podjele kao što su prema vremenu pritjecanja, namjeni trošenja, s obzirom na snošenje fiskalnog tereta, prema načinu utvrđivanja porezne sposobnosti i prema financijskoj autonomiji i financijskom suverenitetu, najviše je stavljen osvrt na zadnju navedenu podjelu. Prema financijskoj autonomiji i financijskom suverenitetu obrađena je svaka vrsta poreza,odnosno državni,...
ANALIZA POSLOVANJA ATLANTIC GRUPE
ANALIZA POSLOVANJA ATLANTIC GRUPE
Antonio Laća
U suvremenim tržišnim uvjetima privređivanja, poslovanje poduzeća izloženo je brojnim promjenama. Da bi poduzeće osiguralo opstanak na tržištu i razvoj, mora se neprestano prilagođavati raznim promjenama, a taj proces prilagođavanja promjenama na tržištu treba biti kontroliran. Otkako je većinski vlasnik Emil Tedeschi 1991. osnovao Atlantic Trade, poduzeće je organskim rastom, strateškim partnerstvima i preuzimanjima izraslo u jednog od uzornih internacionalnih poslovnih...
ANALIZA POSLOVANJA BANKARSKOG SEKTORA U RH
ANALIZA POSLOVANJA BANKARSKOG SEKTORA U RH
Matea Brčić
Ovaj rad pokušava objasniti funkcioniranje banaka i koje poslove obavljaju. Prije razrade poslovanja i organizacije bankarskog sektora, potrebno je definirati pojam banke. Banka je profitna organizacija kojoj je glavni zadatak nuđenje i pružanje financijskih usluga. Tijekom posljednjih petnaest godina u bankarstvu su se događale brojne promjene, stoga je prikazan njihov utjecaj na cjelokupni bankarski sektor te kako je postupno došlo do prelaska s tradicionalnog na moderno bankarstvo iz...
ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU TVRTKE PODRAVKA D.D.
ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU TVRTKE PODRAVKA D.D.
Elena Gadže
Analiza poslovanja određene tvrtke se može mjeriti pomoću različitih alata. Analizom se utvrđuje sadašnje stanje poduzeća, iznose se realni i objektivni podaci o likvidnosti poduzeća, financijskoj stabilnosti, zaduženosti, učinkovitosti poslovanja i rentabilnosti te se definiraju simptomi i uzroci financijskih problema u poduzeću. Temeljna podloga za analizu su financijska izvješća: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom toku, izvješće o promjenama glavnice...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER GIRK KALUN D.D.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER GIRK KALUN D.D.
Ana Lovrić
Financijski izvještaji pružaju informacije o poduzeću, i to o njegovoj imovini, obvezama, glavnici, prihodima i rashodima (financijskom rezultatu), ostalim promjenama glavnice te novčanim tijekovima. Imaju za cilj informirati korisnike, prezentirati im sve relevantne i istovremeno pouzdane računovodstvene informacije u obliku i sadržaju prepoznatljivom i razumljivom osobama kojima su namijenjene. Namijenjeni su prvenstveno vanjskim korisnicima poduzeća, no pružaju informacije i...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER KRAŠ D.D. ZAGREB
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER KRAŠ D.D. ZAGREB
Lucija Burazer
Analiza poslovanja poduzeća ili financijska analiza je sastavni dio poslovne analize te se kao takva provodi radi saznavanja trenutnog i budućeg financijskog položaja poduzeća. To je važan alat koji menadžment poduzeća koristi pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća. U ovom završnom radu obrađuje se financijsko poslovanje jednog od najpoznatijih poduzeća u Hrvatskoj s gotovo stoljetnom tradicijom u proizvodnji konditorskih i sličnih proizvoda. U radu se prikazuje...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER VALAMAR RIVIERA D.D.
Magdalena Marušić
Financijski izvještaji su poslovni dokumenti kojima poduzeće daje informacije osobama i organizacijama izvan poduzeća i korisnicima unutar poduzeća. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice te bilješke uz financijske izvještaje. Sadržaj izvještaja čine informacije o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja. Analiza financijskih izvještaja omogućuje nam da prepoznamo dobre i...
ANALIZA POTRAŽNJE ZA AUTOMOBILIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ KORISTEĆI GOOGLE TRENDS
ANALIZA POTRAŽNJE ZA AUTOMOBILIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ KORISTEĆI GOOGLE TRENDS
Dragan Kafadar
Prediktivna analitika obuhvaća razne statističke tehnike od prediktivnog modeliranja, strojnog učenja do rudarenja podacima kojima analizira činjenice iz prošlosti i sadašnjosti kako bi napravila predviĎanja budućih odnosno nepoznatih događaja, te je primjenjiva u gotovo svim oblicima poslovanja. Cilj ovoga rada je ispitati mogućnosti korištenja podataka dobivenih putem pretraživačkih upita u svrhu predikcije potražnje za automobilima. Korišteni su podaci dobivenim putem...
ANALIZA PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateo Erceg
Promet je gospodarska djelatnost tercijarnog sektora koja se bavi prevoženjem i prenošenjem robe, ljudi i informacija s jednog mjesta na drugo. Promet se dijeli na kopneni, zračni i vodni dok u kopneni spada cestovni i željeznički, a u vodni spada riječni i pomorski promet. Svaki od ovih vrsta prometa ima svoje specifičnosti koje se ogledavaju kroz troškove, brzinu kretanja putnika te polazište i odredište. Kroz ovaj rad upoznat ćemo se sa svakim prometom posebno te ćemo...
ANALIZA PRIKRIVENOG OGLAŠAVANJA NA FILMU I DNEVNIM NOVINAMA
ANALIZA PRIKRIVENOG OGLAŠAVANJA NA FILMU I DNEVNIM NOVINAMA
Matea Delić
U današnje vrijeme brzog razvoja tehnologije i promjenjive okoline, kao i zbog zasićenosti publike klasičnim oglasima, marketinški stručnjaci moraju svakodnevno pronalaziti nove načine komunikacije s kupcima. Upravo zbog činjenice da klasični oglasi više nemaju utjecaj na potrošače u mjeri u kojoj bi marketinški stručnjaci htjeli došlo je do razvoja novih metoda marketinškog komuniciranja, a među njima i prikrivenog oglašavanja. Prikriveno oglašavanje je moderna i...

Pages