Pages

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA TURISTHOTEL D.D. ZADAR
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA TURISTHOTEL D.D. ZADAR
Ante Šparada
Predmet završnog rada je analiza financijskih izvještaja poduzeća Turisthotel d.d. Zadar, kao primjer uspješnog poslovanja u hotelijerskoj djelatnosti. Za analizu poslovanja poduzeća kroz financijska izvješća koristit će se metode poput horizontalne i vertikalne analize te analize putem financijskih pokazatelja. U financijskoj analizi poduzeća koristit će se horizontalna analiza koja omogućuje promatranje promijene pojedinih pozicija financijskih izvještaja kroz vrijeme. Uz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA PRIMJERU VALAMAR RIVIERE D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA PRIMJERU VALAMAR RIVIERE D.O.O.
Elvis Bogdanović
Predmet ovog završnog rada je financijska analiza poduzeća Valamar Riviera d.o.o. U prvom dijelu rada se opisuje financijska analiza u teoriji i koji su bitni financijski izvještaji za kvalitetnu financijsku analizu. Nakon napisan teorije, sve je interpretirano i izračunato iz njihovih godišnjih izvještaja. Nakon provedene temeljne analize svi zaključci o trenutnom stanju i uspješnosti poslovanja iznešena su u ovom radu.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ANALIZU PUTEM FINANCIJSKIH 
POKAZATELJA NA PRIMJERU Jadranske banke d.d.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ANALIZU PUTEM FINANCIJSKIH POKAZATELJA NA PRIMJERU Jadranske banke d.d.
Marko Elez
Tema rada je „Analiza financijskih izvještaja s posebnim osvrtom na analizu putem financijskih pokazatelja na primjeru poduzeća Jadranske banke D.D. Šibenik“. Ovu temu sam odabrao iz razloga što smatram da je razumijevanje financijske dimenzije poslovanja i upoznavanje njenih pravilnosti neophodno i iznimno važno da bi se uspješno upravljalo poduzećem te financijskim i kreditnim institucijama. Istraživanjem i izradom ovog rada smatram da ću produbiti razumijevanje i...
ANALIZA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
ANALIZA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
Šime Šupe
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti....
ANALIZA I MODELIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
ANALIZA I MODELIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
Anđelina Malčić
Ovaj rad bavi se analizom i modeliranjem informacijskog sustava. Kroz rad je utvrđeno kako je riječ o vrlo važnim fazama za razvoj bilo kojeg informacijskog sustava. Analiza i modeliranje također su faze koje obuhvaćaju brojne i različite radnje i korake. Planiranje je prvi korak u razvoju te ono utvrđuje kakav sustav treba biti, a analiza se odmah nadovezuje na planiranje jer utvrđuje zahtjeve za informacijskim sustavom. Nakon analize informacijskog sustava pristupa se modeliranju...
ANALIZA I PLANIRANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA RH
ANALIZA I PLANIRANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA RH
Ljubo Budić
Tema ovog završnog rada je „Analiza i planiranje državnog proračuna u Republici Hrvatskoj“. Državni proračun je akt kojeg donosi Hrvatski sabor, a kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. U Republici Hrvatskoj je donošenje državnog proračuna jedan od najvažnijih financijskih, ali i političkih događaja u godini. Ministar financija i njegov najuži tim suradnika ulažu veliki napor u informiranje javnosti o...
ANALIZA IMOVINE PODUZEĆA NA PRIMJERU SOLARISA D.D.
ANALIZA IMOVINE PODUZEĆA NA PRIMJERU SOLARISA D.D.
Ivana Alfirević
Neometano poslovanje poduzeća zahtijeva postojanje imovine, koja se javlja u dva oblika, a to su dugotrajna i kratkotrajna imovina.Dugotrajna imovina veće je vrijednosti i njome se koristi duže od godinu dana. Kratkotrajna imovina je imovina koja se iskoristi unutar godinu dana ili unutar proizvodnog ciklusa. Analizom stavki dugotrajne i kratkotrajne imovine utvrđuje se razmjer stavki i važnost pojedine imovine za poslovanje. U radu se analizira stanje imovine u poduzeću Solaris d.d. u...
ANALIZA INDUSTRIJE TEKSTILA I ODJEĆE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA INDUSTRIJE TEKSTILA I ODJEĆE REPUBLIKE HRVATSKE
Barbara Perković
Industrija tekstila i odjeće u Hrvatskoj je industriji do 90-ih godina prošlog stoljeća doživljavala svoje zlatno doba. Ipak, globalizacija i svjetska liberalizacija tržišta sa sobom su (posebice u gospodarstvo narušenom posljedicama Domovinskog rata) donijele promjene koje su u tekstilnoj industriji otvorile vrata svjetskom tržištu. Vanjski čimbenici, otvoreno tržište, ali i zakonodavne odrednice unutarnje politike samim time značajno su utjecale i na domaća poduzeća. Kroz...
ANALIZA KRATKOTRAJNE IMOVINE; PRIMJER PODUZEĆA MARASKA D.D. ZADAR
ANALIZA KRATKOTRAJNE IMOVINE; PRIMJER PODUZEĆA MARASKA D.D. ZADAR
Domagoj Budimir
Radi uspješnog proučavanja financijskog položaja, treba poznavati osnovne bilančne kategorije kao i metode njihova priznavanja i mjerenja. Financijski izvještaj koji daje informacije o stanju poduzeća na određeni dan naziva se bilanca, a financijski izvještaji koji daju informacije o uspješnosti poslovanja u određenom razdoblju nazivaju se račun dobitka i gubitka te izvještaj o novčanom toku. Da bi poduzeće moglo obavljati svoju djelatnost treba imati imovinu koja se javlja u...
ANALIZA MJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA
ANALIZA MJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA
Martina Bošković
Tema završnog rada je prikazati analizu mjerila uspješnosti poslovanja koje je jako bitno za poslovanje poduzeća. Ekonomija svakog poduzeća ostvaruje se povećanjem temeljnih ekonomskih principa reprodukcije, odnosno proizvodnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja. Prema tome, svako poduzeće treba pratiti i analizirati uspješnost svog poslovanja na temelju ovih principa, kako bi u budućnosti poboljšalo i unaprijedilo svoje poslovanje. Završni rad obuhvaća analizu...
ANALIZA MONETARNE POLITIKE HRVATSKE NARODNE BANKE I EUROPSKE CENTRALNE BANKE
ANALIZA MONETARNE POLITIKE HRVATSKE NARODNE BANKE I EUROPSKE CENTRALNE BANKE
Matea Zelić
Monetarna politika predstavlja sastavni dio opće ekonomske politike kojom se regulira ponuda i potražnja za novcem u skladu sa stvarnim potrebama privrednog života. Predmet analize odnosi se na istraživanje provođenja monetarne politike, instrumente monetarne politike te utjecaj monetarne politike na monetarna i kreditna kretanja u Hrvatskoj i ostalim zemljama Europske unije. U Republici Hrvatskoj monetarnu politiku provodi Hrvatska narodna banka koja je u određenoj mjeri povezana sa...
ANALIZA NAUTIČKOG TURIZMA
ANALIZA NAUTIČKOG TURIZMA
Antonio Kalac
Turizam se razvio kao vrlo važna društvena pojava kojoj se pridaje velika pozornost jer pridonosi razvoju zemlje. Prirodne ili kulturne znamenitosti određene zemlje čine osnovnu i polaznu pretpostavku postojanja i razvoja nautičkog turizma u toj zemlji. Nautički je turizam postao fenomen koji je sve više u fokusu javnosti kao i samih turista i ujedno je to jedan od najperspektivnijih oblika hrvatskog turizma. Luka nautičkog turizma predstavlja cjelinu koja djeluje kao turistički...

Pages