završni rad
Upravne doktrine

Andrea Petković (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Podaci o radu
NaslovUpravne doktrine
AutorAndrea Petković
Voditelj/MentorIvan Rančić (mentor)
Sažetak rada
Upravna doktrina je logički usklađen skup ideja o poželjnim vrijednim načinima organiziranja i djelovanje javne uprave. Upravna doktrina nije teorija i nema znanstvene ambicije. Sadržava standarde organiziranja, postupanja i djelovanja, brige o osoblju, regulacije, komuniciranja i izvještavanja, menadžmenta, financiranja, nadzora uprave i drugihupravnih funkcija koji se smatraju uputama za dobro upravljanje. Upravna doktrina nastoji unaprijediti upravnu praksu. Suvremeni upravni razvoj obilježen je upravnim doktrinama koje i same predstavljaju odraz društvenih, ekonomskih i drugih okolnosti. Mogu se spomenuti doktrine: kameralizam, novi javni menadžment, dobro upravljanje i neoweberijanska država. Kameralizam se bavi proučavanjem državne uprave, gospodarstva i financija. Naslanja se na ekonomske vrijednosti (efikasnost). Novi javni menadžment obilježen je orjentacijom prema ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, da se većina vrijednosti i tehnika privatnog sektora nametne javnom sektoru. Dobro upravljanje je kombinacija demokratske i efikasne uprave. Naglasak stavlja na ulogu civilnog društva i ulogu građana, transparentnost, prava čovjeka, vladavinu prava, primjenu suvremenih informatičko-komunikacijskih tehnologija, legitimitet, bolje upravljanje resursima, efikasnost i kvalitetu javnih usluga. Neoweberijanska država naglašava potrebu da se ojača uloga upravnog prava, a javna uprava učini efikasnom i erednom pri funkcioniranju.
Ključne riječiupravne doktrine kameralizam novi javni menadžment dobro upravljanje neoweberijanska država
Naslov na drugom jeziku (engleski)Administrative Doctrine
Povjerenstvo za obranuIvica Poljičak
Ljubo Runjić
Ivan Rančić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineUprava
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Upravno pravo i uprava
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Administrative doctrine is logically coherent set of ideas about desirable valuable ways of organizing and functioning of the public administration. Administrative doctrine is not a theory and not scientific ambitions. Contains standards organization, procedures and operations, customer care personnel, control, communication and reporting, management, financing, monitoring bodies and other administrative functions that are considered the instructions for good governance. Administrative doctrine seeks to improve administrative practices. The modern administrative development was marked by administrative doctrines which are themselves a reflection of social, economic and other circumstances. Mention may be made doctrines: Cameralism, new public management, good governance and neoweberian state. Cameralism studies the state administration, the economy and finance. They rely on the economic value (efficiency). New public management is characterized by orientation towards the economy, efficiency and effectiveness, that the majority of the values and techniques of the private sector to impose the public sector. Good governance is a combination of democratic and efficient administration. The emphasis placed on the role of civil society and the role of citizens, transparency, human rights, rule of law, the application of modern information and communication technologies, legitimacy, better resource management, efficiency and quality of public services. Neoweberian state highlights the need to strengthen the role of administrative law and public administration more efficient and accurate in functioning.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)administrative doctrine cameralism new public management good governance neoweberian State
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:743375
PohranioNives Paškov Milošević