undergraduate thesis
ARMED CONFLICTS AND INTERNATIONAL LAW

Marija Rogić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleOružani sukob i međunarodno pravo
AuthorMarija Rogić
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Međunarodni oružani sukobi jesu realnost čovječanstva - pojava koja u velikoj mjeri obilježila njegov razvoj. Vrijeme neposredno nakon Drugog svjetskog rata obilježeno je donošenjem četiriju Ženevskih konvencija iz 1949. godine, koje sve sadrže svakako najznačajniju odredbu na polju nemeđunarodnih oružanih sukoba - članak 3. zajednički svima njima. Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća sve se snažnije javlja ideja o potrebi revizije Ženevskih konvencija. Tako je skoro trideset godina kasnije, na Diplomatskoj konferenciji održanoj u Ženevi od 1974. - 1977. godine, usvojen dokument koji se u cijelosti odnosi na nemeđunarodne sukobe - Dopunski protokol II o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba. Pravna pravila o ratovanju razvijala su se kroz stoljeća kao pravila nepisanoga običajnoga prava. Prema tradicionalnome ratnom pravu ratno stanje započinjalo je ili formalno objavom rata ili stvarnim započinjanjem neprijateljstava povedenih u namjeri ratovanja. Dakle, utvrđivanje postojanja ratnog stanja uvelike je ovisilo o subjektivnim faktorima - hoće li zaraćeni objaviti rat odnosno postoji li namjera ratovanja. Pravila međunarodnog prava ograničavaju provođenje samih ratnih čina oružane borbe na određeni krug osoba. Samo te osobe smiju voditi borbu oružjem, i to samo protiv istoga kruga osoba protivne stranke. Taj krug čine oružane snage koje obuhvaćaju ponajprije pripadnike kopnene vojske, ratne mornarice i raznog zrakoplovstva. Naziv neutralnost označuje dvoje. S jedne strane, neutralnost je stanje neke države koja ne sudjeluje u ratu između dvije ili više drugih država. S druge strane, neutralnost je odnos između zaraćene države i neutralnih država, koji se temelji na činjenici da se prva nalazi u ratnom stanju, a druge ne sudjeluju u tom ratu ni na jednoj strani. Gdje nema rata nema ni neutralnosti i obratno. Stanje neutralnosti nastupa u isto vrijeme s izbijanjem rata.
Keywordsarmed conflict war The Geneva Convention The Hague Convention Protocol I
Parallel title (English)ARMED CONFLICTS AND INTERNATIONAL LAW
Committee MembersVesna Jurin Bakotić
Ivan Malenica
Ljubo Runjić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-28
Parallel abstract (English)
International armed conflicts are a reality of humanity - a phenomenon that largely determined the development. The time immediately after the Second World War was marked by the adoption of the four Geneva Conventions of 1949, which all contain certainly the most important provision in the field of International Armed Conflicts - Article 3 common to all of them. In the sixties and seventies of the last century all the more powerful, the idea of the need for revision of the Geneva Conventions. Thus, almost thirty years later, at the Diplomatic Conference held in Geneva from 1974th to 1977th year, adopted a document that is entirely composed of non-international conflicts - Additional Protocol II on the Protection of Victims of International Armed Conflicts. The legal rules of war were being developed through the centuries as the unwritten rules of common law. According to the traditional laws of war, it introduced a state of war or a formal declaration of war or actual commencement of hostilities led into an intention of war. Therefore, determining the existence of a state of war greatly depended on subjective factors - whether at war or declare war there is the intention of war. The rules of international law restrict the implementation of the very act of war armed struggle to a certain circle of people. Only those persons must lead the fight with weapons, but only against the same circle of people opposing party. The circuit consists of the armed forces, which comprise primarily members of the Army, Navy and various aviation. Name neutrality stands for two. On the one hand, the neutrality of the state of a country which does not participate in the war between the union two or more other countries. On the other hand, the neutrality of the relationship between the warring states and neutralnh state, which is based on the fact that the first is in a state of war, and others do not participate in the war on either side. Where there is no war, there is no neutrality, and vice versa.
Parallel keywords (Croatian)oružani sukob rat Ženevska konvencija Haaška konvencija Protokol I
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:124136
CommitterNives Paškov Milošević