undergraduate thesis
EXECUTIVE INSTITUTIONS IN LOCAL SELF-ADMINISTRATION

Matias Mitrović (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleIzvršne institucije u lokalnoj samoupravi
AuthorMatias Mitrović
Mentor(s)Ivan Rančić (thesis advisor)
Abstract
Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi. One obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Izvršni sloj u lokalnoj samoupravi posreduje između političkih institucija i upravnih organizacija. Sastoji se od pojedinačnih, individualnih dužnosnika i kolegijalnih izvršnih tijela u različitim kombinacijama i strukturnim varijantama. Inicira odlučivanje u lokalnom predstavničkom tijelu, priprema političke odluke i brine o njihovom izvršavanju. Ima direktive, koordinativne i nadzorne vlasti prema lokalnim upravnim organizacijama. Spajajući elemente političke reprezentativnosti i upravne profesionalnosti najčešće ima najveći stvarni utjecaj u lokalnoj samoupravnoj jedinici. Funkcije izvršnog sloja: a) upravna koordinacija, b) politička integracija, c) transmisija od politike prema upravi i obrnuto, d) izolacija između politike i uprave, e) vertikalna integracija sustava, f) zastupanje lokalnih interesa.Tipovi izvršnog sloja: Jednostavni monokratski tip i razvijeni monokratski tip. Izvršno tijelo lokalne samouprave u općini je općinski načelnik ili u gradu gradonačelnik. Općinski načelnik, gradonačelnik i njihov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Mandat općinskog načelnika/gradonačelnika traje četiri godine. Općinski načelnik i gradonačelnik dužnost mogu obavljati volonterski ili profesionalno. U slučaju profesionalnog obavljanja dužnosti imaju pravo na plaću i druga prava sukladno propisima i općim aktima jedinice, a ako dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad. Predstavničko tijelo kontrolira rad izvršnog čelnika.
KeywordsUnits of local government municipalities cities
Parallel title (English)EXECUTIVE INSTITUTIONS IN LOCAL SELF-ADMINISTRATION
Committee MembersLjubo Runjić
Vesna Jurin Bakotić
Ivan Rančić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Administrative Law and Administration
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-26
Parallel abstract (English)
Units of local government are municipalities and cities. They perform business from local scope which directly satisfy the needs of citizens. Executive part in local government mediate between political institutions and Administrative organizations. It consists of individual officials, collegial executive body in various combinations and structural variants. It initiates decision-making in local representative body, preparing political decisions and takes care of their enforcement. It has a directive, co-ordinating and supervisory authorities according to local administrative organizations. Combining elements of political representation and administrative professionalism usually has the highest real impact in local self-management unit. Functions of executable: a) administrative coordination, b) political integration , c) transmission of policy towards the management and conversely, d) isolation between politics and administration, e) vertical integration system, f) representation of local interests.Types executive layer: Simple monocratically type and developed monocratically type. The executive body of local government in the municipality is mayor, i the city, city mayor. Mayor and city mayor and their deputy shall be elected by direct elections in accordance with the special law. Mayor/city mayor mandate lasts four years. Mayor/city mayor can perform volunteer work or professional. If they work professionally entitled to salary and other rights in accordance with the rules and the regulations of the unit, if they work as volunteers, are entitled to compensation for work.
Parallel keywords (Croatian)jedinice lokalne samouprave JLS općine gradovi
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:621186
CommitterNives Paškov Milošević