undergraduate thesis
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INTERNATIONAL OFFICERS

Anita Skorić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Metadata
TitlePOVLASTICE I IMUNITETI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I MEĐUNARODNIH SLUŽBENIKA
AuthorAnita Skorić
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Međunarodne organizacije nastaju udruženjem država osnovano na temelju međunarodnog ugovora „ustava“ organizacije, koje ima svoje stalne organe i osobnost odvojenu od one država članica, kao i vlastiti djelokrug i funkcije. Kao subjekti međunarodnog prava i same međunarodne organizacije mogu imati svoje stalne i prigodne zastupnike kod drugih subjekata, odnosno država i organizacija. Osnivanje organizacije Ujedinjenih naroda, koja je i najvažnija organizacija na svijetu dovelo je do brojnih propisa o njihovim privilegijima i imunitetima. Ti propisi obuhvaćeni su u ugovorima „ustavima“ odgovarajućih organizacija, u posebnim konvencijama koje organizacije sklapaju sa svojim državama članicama te u ugovorima između organizacije i države u kojij imaju svoje sjedište gdje se nalaze zgrade i uredi neke organizacije. Međunarodni službenici su osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime neke međunarodne organizacije i svom djelovanju podvrgniti su isključivo međunarodnoj organizaciji a ne svojoj državi. Njihov međunarodno pravni položaj uglavnom se temelji na ugovornom pravu i zbog toga međunarodni službenici imaju u svakoj državi samo ona prava i povlastice na koja je ta država pristala pristupanjem odnosnom ugovoru. Za razliku od država koje imaju apsolutni imunitet, službenici međunarodnih organizacija imaju imunitet samo dok obavljaju službenu funkciju tzv. funkcionalni imunitet. U međunarodnoj praksi razlikujemo četiri vrste povlastica i imuniteta međunarodnih organizacija i njihovih službenika: imunitet od jurisdikcije organa pojedine države, nepovredivost zgrada i arhiva misije međunarodne organizacije, fiskalne i monetarne povlastice i sloboda korespodencije. Te temeljne odredbe potanko su razrađene u dvjema konvencijama: Konvenciji o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda iz 1946. te Konvenciji o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda iz 1947. godine.
KeywordsInternational Organizations officers privileges immunities
Parallel title (English)PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INTERNATIONAL OFFICERS
Committee MembersIvan Malenica (committee chairperson)
Ivan Rančić (committee member)
Ljubo Runjić (committee member)
GranterVeleučilište u Šibeniku
Lower level organizational unitsUprava
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel abstract (English)
International organizations are created by association of states founded on the basis of international agreement “constitution” of the organization. It has its permanent organs and personality separated from the one of member states, as well as its own scope and functions. As subjects of international law, the international organizations themselves can have their permanent and occasional representatives from other entities or countries and organizations. The establishment of the United Nations, which is the most important organization in the world has led to a number of regulations on their privileges and immunities. These rules are included in the contracts, “constitutions” of relevant organizations, in the special conventions which organizations conclude with its member states, in the agreements between the organizations and the state where they have their headquarters and where buildings and offices of an organization are situated. International officers are persons which in the diplomatic capacity are acting on behalf of an international organization. There acting is subjected exclusively to an international organization and not to the country. Their international legal situation is mainly based on the contract law and because of that international officers in each state have only those rights and privileges to which that state has agreed to the accession of the relevant contract. Unlike countries that have absolute immunity, officers of international organizations enjoy immunity only while performing official function so-called functional immunity. In international practice, we distinguish four types of privileges and immunities of international organizations and their officers: immunity from the jurisdiction of the authority of each state, the inviolability of buildings and archives of the mission of the international organization, fiscal and monetary benefits and correspondence freedom. These basic provisions (regulations) are elaborated in two conventions: Convention on the privileges and immunities of the United Nations in 1946. and Convention on the privileges and immunities of the specialized agencies of the United Nations in 1947.
Parallel keywords (Croatian)međunarodne organizacije službenici povlastice imuniteti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:336336
CommitterNives Paškov Milošević