undergraduate thesis
PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN CROATIA

Romana Jurić-Katušić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleReforme javne uprave u Hrvatskoj
AuthorRomana Jurić-Katušić
Mentor(s)Ivan Rančić (thesis advisor)
Abstract
Reforme su inovacije postojećeg upravnog sustava neke zemlje. Njihov završni cilj sastoji se u povećanju institucionalnog kapaciteta neke zemlje da se što uspješnije nosi s javnim problemima. Uprava se u suvremenom smislu javlja u Europi u 17. i 18. stoljeću i mijenja se pod utjecajem transformacije društva kao cjeline. U razvoju uprave razlikujemo 5 tendencija : tendencija porasta upravnih organizacija,tendencija prema diferencijaciji upravnih organizacija,tendencija prema profesionalizaciji uprave,tendencija prema ograničavanju prinude u upravi,tendencija prema informatizaciji. Dalje razvitak uprave prema Pusiću može se pratiti kroz 5 razdoblja to su: a).apsolutistička modernizacija feudalne uprave,b)državna uprava građanske Hrvatske,c)hrvatska uprava u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji,d)hrvatska uprava u vrijeme drugog svjetskog rata i e) Hrvatska uprava u FNRJ i SFRJ. Javna uprava u Hrvatskoj ima obilježja državne uprave-strogo centralizirane, birokratizirane vlasti koja u svom djelovanju nije povezana s građanima i poduzetnicima. Modernizacijska reforma hrvatske javne uprave je započela. Ogleda se u usvajanju Strategije reforme državne uprave ,decentralizaciji ,poticanju lokalnog i regionalnog razvoja, promjenama u sustavu državne uprave(priprema novog zakona o općem upravnom postupku ,projektu funkcionalnog pregleda i pripremi zakona o plaćama državnih službenika)te u pokušajima uspostave cjelovitog sustava upravnog obrazovanja. Donesena je strategija razvoja javne uprave 2014.-2020. dokument koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice za modernizaciju javne uprave u Republici Hrvatskoj. Cilj joj je osiguranje pravovremene, pouzdane i kvalitetne javne usluge korisnicima radi stvaranja poticajne poduzetničke okoline te kao pretpostavke osiguranja višeg životnog standarda svih građana.
Keywordspublic administration
Parallel title (English)PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN CROATIA
Committee MembersLjubo Runjić
Dragan Zlatović
Ivan Rančić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
Administrative Law and Administration
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-25
Parallel abstract (English)
Reforms are innovation of the existing administrative system of a country. Their final goal is to increase the institutional capacity of a country to successfully deal with public issues. Administration in the modern sense occurs in Europe in the 17th and 18th centuries and changes by the transformation of society as a whole. In developing the administration recognizes 5 tendencies: the tendency to increase the administrative organizations, the tendency toward differentiation of administrative organizations, tendency towards professionalization administration, the tendency toward limiting compulsion in the administration, the tendency toward computerization. Further development of the administration can be traced through the 5 period : a) modernization of feudal administration, b) public administration civil Croatian, c) the Croatian administration in the Kingdom of SHS and the Kingdom of Yugoslavia, d) the Croatian administration during World War II, and e) Croatian administration in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and Federal People's Republic of Yugoslavia. Public administration in Croatia has the characteristics of state administration-strictly centralized, bureaucratic government unrelated with the citizens and entrepreneurs. Croatian modernizing reforms of the public administration has begun. Reflected in the adoption of the Public Administration Reform Strategy, decentralization, promoting local and regional development, changes in the state administration (preparation of a new law on general administrative procedure, the project of functional review and preparation of the law on salaries of civil servants) and in efforts to establish a holistic system of administrative education. They adopted a strategy of development of public administration 2014th-2020th document that sets long-term goals and guidelines for the modernization of public administration in the Republic of Croatia. Its goal is to provide timely, reliable and high-quality public services to users in order to create the incentive business environment and as a prerequisite to ensure higher living standards for all citizens.
Parallel keywords (Croatian)javna uprava reforme strategija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:895954
CommitterNives Paškov Milošević